1

מסכת יומאבשעה טובה ומוצלחת זכינו להתחיל השבוע בלימוד מסכת יומא: - lavishilo.org